Om oss

Vi är en skola som precis flyttat till nya lokaler i Rörstrands Slott, St Eriksplan. Vi är redo för nästa steg och förväntansfulla över framtiden!  Vi utbildar inom musik, media, teologi och allmän kurs.

Ansök till våra kurser redan idag

Om skolan

Pingst utbildning är huvudman för skolan, och ansvarar också för systerskolorna June folkhögskola (tidigare Viebäck) i Jönköping, Mariannelunds folkhögskola i Mariannelund, Umeå folkhögskola i Umeå och Vinga folkhögskola i Göteborg. Kaggeholm samverkar med ett stort antal rörelseinriktade folkhögskolor inom rörelseskolornas intresseorganisation, RIO. Skolan på Kaggeholm startade 1943, och verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler. Skolan har cirka 150 kursdeltagare vid moderskolan och lika många är knutna till skolans externa kurser. Ett femtiotal hel- och deltidsanställda arbetar inom anläggningen.

Kaggeholm har fyra utbildningslinjer, allmän, bibel, media och musik, samt ett antal externa kurser. Mer information om dessa finner du under respektive rubrik på startsidan. Där hittar du också kontaktuppgifter till lärarna om du skulle ha specifika frågor.

Att studera på Kaggeholm

Vanliga frågor

FAQ
Vem står bakom skolan?
 

Kaggeholms folkhögskola ägs av stiftelsen Pingströrelsens Skol- och Kursverksamhet, förkortat PSK, tillsammans med systerskolorna Umeå folkhögskola, June folkhögskola i Jönköping, Mariannelunds folkhögskola i Mariannelund och Vinga folkhögskola i Göteborg.

 

Finns det några särskilda regler på skolan?
 

 1. Varje kursdeltagare har personligt ansvar för sina studier. Detta innebär till exempel att alla förväntas komma i tid till alla lektioner och ha med sig den utrustning och det material som behövs för undervisningen. Obligatorisk närvaro gäller för alla lektioner.
 2. Varje kursdeltagare förväntas ta studierna på allvar, engagera sig i arbetet och anstränga sig för att göra sitt bästa samt fullgöra alla uppgifter och lämna in dem i tid.
 3. Alla kursdeltagare förväntas visa respekt mot varandra och varandras olikheter samt bidra till ett gott samarbete på skolan, i klassen och i olika gruppkonstellationer.
 4. Alla kursdeltagare förväntas respektera lärare och övrig personal på skolan och följa givna instruktioner.
 5. Skolans utrustning, material och lokaler ska hanteras med aktsamhet och respekt. Vid lån av utrustning ska specifika regler och instruktioner följas. Skolans utrustning får inte användas för privat bruk.
 6. Kursavgifter och andra fakturor ska betalas på utsatt tid.
 7. Skolan har nolltolerans mot oärlighet, fusk och plagiering.
 8. Skolan har nolltolerans mot våld, hot om våld, förtryck, sexuella trakasserier eller andra typer av kränkningar. Kränkningar skall omedelbart föras vidare till skolans ledning (se Handlingsplan mot diskriminering som finns tillgänglig på skolans expedition).
 9. Kaggeholm står för en helt drogfri miljö. Vad detta innebär beskrivs närmare i skolans drogpolicy.
 10. Praktiskt arbete motsvarande en timme/vecka skall fullgöras av varje kursdeltagare. Det är inriktat på städning av lektionssalarna och arbetet utomhus på skolans område 2 ggr/år.
 11. Obehöriga får ej utan tillåtelse uppehålla sig på skolans område eller i skolans lokaler. Eventuella gäster eller besökare ska anmälas i skolans reception.
 12. Om studerande bryter mot skolans regelverk sker utredning som kan leda till varning, avstängning eller avskiljande från studier på skolan (se disciplinära åtgärder nedan).
Hur söker jag till de olika utbildningarna?
 

På respektive linjesida finns en undersida med rubriken ”Ansök till …”. Där hittar du all nödvändig information om vad som gäller för just din linje (vissa utbildningar har till exempel antagningsprov), samt den generella ansökningshandlingen. Vill du se vad som gäller på samtliga linjer kan du gå till sidan kaggeholm.se/ansok.

Vad är folkhögskola?

FAQ
Vad är folkhögskola?
 

Folkhögskolan är en annorlunda skolform för vuxenutbildning inom folkbildningen. Vi utgår från dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter och du kan själv vara med och påverka din utbildning. Det finns 156 folkhögskolor i Sverige. 107 av dessa är knutna till olika folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser eller föreningar. 43 folkhögskolor drivs av landsting och regioner.

 

Källa: www.folkhogskola.nu

 

Vad är skillnaden mellan folkhögskola och högskola/universitet?
Folkhögskolan ger inte några akademiska högskolepoäng. På vissa av folkhögskolornas kurser studerar man dock på eftergymnasial nivå och då krävs antingen fullgjorda 3 år på gymnasiet eller motsvarande eller grundläggande behörighet för högskolestudier.

Yrkesutbildningar på folkhögskola
En del yrkesutbildningar på folkhögskolan är ur studiemedelshänseende registrerade på eftergymnasial nivå, bland annat fritidsledarutbildningen, teckenspråkstolkutbildning, kantorsutbildning, dramapedagogutbildning, vissa journalistutbildningar med flera. Samarbete med universitet/högskola Några folkhögskolor har även samarbete med olika universitet. För en del folkhögskolor innebär samarbetet att högskolan examinerar vissa delkurser, för andra innebär det att högskolan efteråt tillgodoräknar vissa delar av folkhögskolekursen som högskolepoäng.

 

 

Källa: www.folkhogskola.nu

 

Kan jag få studiemedel för att studera på folkhögskola?
Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola. Studiemedel består av två delar: – studiebidrag (som du får) – studielån (som du måste betala tillbaka). Studiemedelsbeloppet beräknas per vecka. Du kan få studiemedel för studier både på heltid och deltid (50 eller 75 procent av heltid). Du kan även söka studiemedel för distansstudier. Du kan välja att enbart söka bidraget, att söka färre antal veckor bidrag och lån än maximalt, eller att söka färre låneveckor än bidragsveckor. Du kan dock inte få studiemedel för kortare tid än tre veckor. Observera att för de eftergymnasiala utbildningarna på folkhögskola, finns ingen nedre åldersgräns för att kunna ansöka om studiemedel.

 

Källa: www.folkhogskola.nu

Hitta din kurs hos oss