Elevinfo

Här hittar du som elev på skolan all information som du behöver. Allt från läsårstider till kontaktuppgifter. Om du inte hittar det på denna sidan får du gärna maila oss. Kontaktuppgifter till olika lärare och anställda finns under Kontakt.

Inlogg till Schoolsoft

Läsårstider 2023/2024

Hösttermin
onsdag 23 aug 2023 – onsdag 20 dec 2023

Vårtermin
tisdag 9 jan 2024 – onsdag 5 juni 2024

Lovdagar
Höstlov: vecka 44 (30 okt – 3 nov)
Sportlov: vecka 9 (26 feb – 1 mars)
Påsklov: vecka 14 (2 – 5 apr)
Kristi Himmelsfärd: 10 maj

Läsårstider 2024/2025


Hösttermin

onsdag 21 aug 2024 – torsdag 19 dec 2024

Vårtermin
onsdag 8 jan 2025 – torsdag 5 jun 2025

Lovdagar
Höstlov: vecka 44 (28 okt – 1 nov)
Sportlov: vecka 9 (24 feb – 28 feb)
Påsklov: vecka 16 (14-17 april)
Lov vid 1 maj: fredag 2 maj
Lov vid Kristi Himmelsfärd 29 maj: fredag 30 maj

Antagningsprocessen

Rutinerna för hur antagningsprocessen ser ut skiljer sig lite mellan de olika utbildningarna. Se vad som gäller för den kurs du sökt under respektive kurs.

Generellt för ansökan till Kaggeholm
Vid ansökan bifogas

 • Personligt brev med motivering till linjeval.
 • Kopior av betyg från tidigare utbildningar och anställningar.
 • Personbevis
 • I ansökan ska två personer namnges ( ej släkt eller kompis ) till vilka skolan kan vända sig.
 • Skolans trivselregler accepteras genom underskrift av ansökan. Där ingår nolltolerans för våld, hot om våld, förtryck, sexuella eller andra typer av kränkningar. Där ingår även skolans krav på drogfrihet. Alkohol eller annan drog får inte förekomma på Kaggeholms område.

Varje ansökan som kommer till Kaggeholm inregistreras. Efter att verksamhetsledaren på respektive kurs studerat ansökningarna, kallas den sökande till intervju (Allmänna linjen och Bibel Kreativ) intervju/antagningsprov (Musiklinjen, Medialinjen). Viss hänsyn kan tas till dem som inte kan delta på den tid som anges. Antagningsbesked skickas via post. Där finns också information om skolstarten. Med beskedet följer en svarsblankett, där du får bekräfta om du antar platsen.

Allmän Kurs
För att söka till den allmänna kursen måste den studerande fylla 18 år under kalenderåret. Skolan kan anta en yngre deltagare än 18 år i form av individuellt program på uppdrag av deltagarens hemkommun.

Antagningsprocessen
Rutinerna för hur antagningsprocessen ser ut skiljer sig lite mellan de olika utbildningarna. Se vad som gäller för den kurs du sökt under respektive kurs.

Generellt för ansökan till Kaggeholm
Vid ansökan bifogas

 • Personligt brev med motivering till linjeval.
 • Kopior av betyg från tidigare utbildningar och anställningar.
 • Personbevis
 • I ansökan ska två personer namnges ( ej släkt eller kompis ) till vilka skolan kan vända sig.
 • Skolans trivselregler accepteras genom underskrift av ansökan. Där ingår nolltolerans för våld, hot om våld, förtryck, sexuella eller andra typer av kränkningar. Där ingår även skolans krav på drogfrihet. Alkohol eller annan drog får inte förekomma på Kaggeholms område.

Varje ansökan som kommer till Kaggeholm inregistreras. Efter att verksamhetsledaren på respektive kurs studerat ansökningarna, kallas den sökande till intervju (Allmän kurs) intervju/antagningsprov (Musiklinjen, Medielinjerna). Viss hänsyn kan tas till dem som inte kan delta på den tid som anges. Antagningsbesked skickas via post. Där finns också information om skolstarten. Med beskedet följer en svarsblankett, där du får bekräfta om du antar platsen.

Allmän Kurs
För att söka till den allmänna kursen måste den studerande fylla 18 år under kalenderåret. Skolan kan anta en yngre deltagare än 18 år i form av individuellt program på uppdrag av deltagarens hemkommun.

Intyg & behörigheter
Kursintyg
Alla deltagare som är registrerade på Kaggeholms folkhögskola får ett kursintyg efter fullgjord kurs. Deltagare på allmän kurs får ett kursintyg efter varje läsår och ett behörighetsintyg med studieomdöme efter genomförd kurs.

Behörighetsintyg med studieomdöme
Behörighetsintyget visar att kursdeltagaren studerat i den omfattning som krävs för att bli behörig till vidare studier på yrkeshögskola eller högskola, att deltagaren har inhämtat kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i ett visst antal gymnasiala kurser och ett sammanfattande omdöme om deltagarens studieförmåga.

För grundläggande behörighet krävs studier på gymnasienivå i sammanlagt minst tre år där ett av åren kan bytas ut mot arbetslivserfarenhet, samt kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiekurser:

Svenska 1, 2 och 3
Engelska 5 och 6
Matematik 1 a, 1b
Naturkunskap 1a1
Samhällskunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Ytterligare ämnen kan ge särskild behörighet till vissa specifika högskolekurser.

Följande sjugradiga skala används för studieomdömet:
4    – Utmärkt studieförmåga
3,5 – Mycket god – Utmärkt studieförmåga
3    – Mycket god studieförmåga
2,5 – God – Mycket god studieförmåga
2    – God studieförmåga
1,5 – Mindre god – God studieförmåga
1    – Mindre god studieförmåga

Studiemedel från CSN
Skolans heltidsutbildningar är registrerade hos CSN och ger rätt till studiehjälp och studiestöd.

Studiehjälp finns för den som inte fyllt 20 år

Studiehjälp är möjlig fram till vårterminen det år deltagaren fyller 20 år. Inackorderingstillägg är ett bidrag deltagaren kan få om den måste bo på en annan ort under studietiden. Inackorderingstillägg är möjligt fram till vårterminen det år deltagaren fyller 20 år.

Studiemedel
Kursdeltagare kan ansöka om studiemedel genom CSNs hemsida eller app. Man väljer själv om man vill ansöka om enbart bidraget eller både bidrag och lån. Skolans administratör skriver ut intyg när det behövs.

Sjukdom ska anmälas till Försäkringskassan redan vid första sjukdagen. Vård av barn (VAB) ska anmälas till CSN så snabbt som möjligt.

Mer information finns på www.csn.se

Kostnader

Att studera på folkhögskola är gratis, men kostnader för kurslitteratur, kopiering, internetuppkoppling via bredband, fika, studieresor och obligatorisk olyckfallsförsäkring tillkommer. Medie- och musikelever betalar dessutom en materialavgift.

Mer information om kostnader och avgifter finns under varje linje.

Studeranderätt

Kaggeholms folkhögskola är medlem i Folkhögskolornas Studierättsliga Råd (FSR). Huvuddragen i skolans studierättsliga standard – kursdeltagarnas rättigheter och skyldigheter samt skolans informationsskyldighet – finns beskrivna här i deltagarmanualen. Ytterligare beskrivningar finns på skolans hemsida och i policydokument på skolans expedition.

1) Information innan den studerande är antagen

Mål med kursen: Information finns i första hand på skolans hemsida under respektive linjeflik.
Huvudmannens profil: Pingströrelsens Skol- och Kursverksamhet är huvudman för Kaggeholms folkhögskola. Måldokument för Pingströrelsens Skol- och Kursverksamhet (PSK) kan du läsa i PDF-format genom att klicka på länken intill.
Statens syfte: Som folkbildare har Kaggeholms folkhögskola till uppdrag att uppfylla folkbildningens fyra syften, formulerade av Folkbildningsrådet (FBR).

 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktighet i kulturlivet.

Kostnader under studietiden
Se respektive kursflik
Antagningsprinciper och antagningsprocess:
Se fliken Ansökan
Vilka intyg, behörigheter och studieomdömen som kan vara aktuella att erhålla på aktuell kurs:
Se fliken Att studera
– Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning: Se Policydokument för förstärkningsbidraget.
– Möjlighet till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska: Se Policydokument för förstärkningsbidraget.
– Former för studerandeinflytande: Se punkt 3 nedan, ”Deltagarinflytande och studeranderätt”.

Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan: Skolans drogpolicy finns formulerad  i dokumentet ”Absolut alkohol- och drogfri” som återges i sin helhet på sidan Drogpolicy i menyn till vänster. Skolan har också att systematiskt arbetsmiljöarbete, beredskapsplan samt kursguide.

2) Information vid kursstart

Kursansvarit lärares (verksamhetsledares) namn och kontaktuppgifter: Finns under respektive kursflik.

Kursplan och schema/arbetsplan: Information ges under första kursveckan genom verksamhetsledare.

Terminstider och ledigheter: Se fliken Elevinfo

Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen: Se ovan

Frånvaroregler: Muntlig och skriftlig information till kursdeltagarna.

Rapporteringssystem till t ex CSN: Information första kursveckan av kansliets personal.

Vad deltagarna själva ska tillhandahålla (litteratur, instrument, material et c): Deltagarna informeras första kursveckan av verksamhetsledare. Se ytterligare information om kostnader under punkt 4 nedan.

Tillgång och villkor för användning av utrustning och skolans lokaler: Deltagarna informeras första kursveckan av verksamhetsledare. Se ytterligare information om kostnader under punkt 4 nedan.

Etiska regler och ansvar vid användning av internet i skolans lokaler: Deltagarna informeras första kursveckan av IT-ansvarig.

Villkor för avstängning och avskiljande: Information finns under punkt 9 nedan ”Disciplinära åtgärder”.

3) Deltagarinflytande och studeranderätt

Studerandeinflytandet synliggörs bland annat genom elevråd och kursråd samt representation i skolans styrelse. Vid eventuellt missnöje bör man först vända sig till verksamhetsledare, rektor respektive skolans styrelse. Därefter kontaktas Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd (FSR) via fsr@folkbildning.net.

4) Avgiftsfri undervisning

I förordningen om statsbidrag till folkbildningen, §7, anges att undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri. Däremot kan skolan ta ut ersättning av de studerande för kost och logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel/material som skolan tillhandahåller.

Kaggeholm följer ovanstående regelverk och informerar tydligt om vilka kostnader som är obligatoriska vid deltagande i skolans kurser. En specifikation av kostnader kan lämnas på begäran med möjlighet att bedöma om det tillhandahållna materialet motsvarar avgiften.

5) Intyg

Kaggeholms folkhögskola har rutiner för intyg/omdömessättning. Den studerande informeras om villkor, om regler för studieomdömessättning och vilken uppföljning som sker under kurstiden. Studerande erhåller intyg/studieomdöme i anslutning till kursens avslutning om villkoren för intyg/studieomdöme är uppfyllda.

6) Om en kurs upphör eller ställs in

Om det finns risk att utlovad kurs inte kan genomföras, helt eller delvis, så informeras den sökande om det senast fyra veckor innan kursstart.

7) Utvärdering

Kaggeholms folkhögskola genomför olika typer av utvärderingar. Skolan ingår i en webbansluten utvärdering med ett stort antal folkhögskolor. Den obligatoriska delen av utvärderingen är kompletterad av en lokalt inriktad utvärdering. Styrelsen följer upp resultatet av dessa utvärderingar. Varje enskild kurs genomför utvärderingar som följs upp av verksamhetsledare och rektor. Alla utvärderingar genomförs anonymt, uppföljning och åtgärdspaket utarbetas efter avslutad termin och läsår.

8) Försäkringar

Skolan har en obligatorisk olycksfallsförsäkring för studerande på alla långa kurser. Olycksfallsförsäkringen gäller under skoltid och under fritid i hemlandet. Reseförsäkring vid resor utomlands är den studerandes eget ansvar. Vid praktik gäller skolans ansvarsförsäkring för de studerande. Kursdeltagaren har eget ansvar för att teckna hemförsäkring vid boende på internatet.

9) Disciplinära åtgärder

Disciplinära åtgärder är varning, avstängning och avskiljande. Om skolans ledning har stark misstanke om missbruk av droger så förbehåller skolans kurator / intendent och rektor sig rätten att inspektera internatens lokaler.

Varning För varning gäller att en kursdeltagare har alltför stor ogiltig frånvaro, mer än 20%, dvs frånvaro som inte beror på sjukskrivning eller annan av rektor godkänd frånvaro.  Ett annat skäl för varning gäller om elev aktivt överskrider skolans regelverk och trivselregler.  Ett tredje skäl gäller om personal eller studerande blivit utsatt för kränkningar.

Avstängning Ett beslut om avstängning innebär att den studerande under viss bestämd tid inte får delta i undervisning eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid skolan.  Rektor fattar beslutet.

Avskiljande Ett beslut om avskiljande innebär att deltagaren avskrivs från skolan. Innan detta sker ska den studerande ha blivit varnad av rektor. Beslut om avskiljande sker i samråd mellan verksamhetsledaren och rektor.

 

Uppförandekod
Lärande är en aktiv och interaktiv process som skapas av kursdeltagare och lärare tillsammans. På Kaggeholms folkhögskola har vi jobbat med denna process i många år och vår erfarenhet säger oss att två saker är viktiga för att lärandet ska blomstra; gemensamma ordningsregler (se nedan) och vår inställning.

Den inställning vi strävar efter har vi sammanfattat i en uppförandekod (Code of Conduct). Alla som studerar och arbetar på Kaggeholm strävar efter att bidra till gemensamt lärande genom:

 1. Öppenhet – vi har en positiv, trygg och glad inställning
 2. Driv – vi är ambitiösa, engagerade och motiverade
 3. Samarbete – vi har social kompetens, god kulturförståelse och skiljer på sak och person
 4. Ödmjukhet – vi har förmåga att se behov och beredskap att hjälpa till med det som behövs
 5. Ansvar – vi är noggranna, organiserade, uthålliga, pålitliga och ärliga
 6. Kommunikation – vi kommunicerar klart och tydligt
 7. Empati – vi är inkännande, lyssnande, respektfulla, kärleksfulla och vänliga
 8. Innovation – vi är förändringsvilliga och anpassningsbara med ett tvärvetenskapligt tankesätt
 9. Lärande – vi är utvärderande, reflekterande och tänker utifrån processer

Genom att vi lär oss att möta livet på detta sätt kommer vi öka våra chanser att lyckas och bli framgångsrika i arbete och studier.

Ordningsregler
Regler för deltagare vid Kaggeholms folkhögskola:

 1. Respekt och samarbete Alla kursdeltagare förväntas visa respekt mot varandra och varandras olikheter samt bidra till ett gott samarbete på skolan, i klassen och i olika gruppkonstellationer. Det är alltid tillåtet att ha en annan åsikt än andra kursdeltagare eller lärare. Att samtala om olika åsikter är en viktig del av det aktiva lärandet, men sådana samtal måste alltid föras med respekt och empati.
 2. Respektera lärare och följa instruktioner Alla kursdeltagare förväntas respektera lärare och övrig personal på skolan och följa givna instruktioner.
 3. Ansvar och närvaro Varje kursdeltagare har personligt ansvar för sina studier. Detta innebär till exempel att alla förväntas komma i tid till alla lektioner och ha med sig den utrustning och det material som behövs för undervisningen. Obligatorisk närvaro gäller för alla lektioner.
 4. Studieambition Varje kursdeltagare förväntas ta studierna på allvar, engagera sig i arbetet och anstränga sig för att göra sitt bästa samt fullgöra alla uppgifter och lämna in dem i tid. Om en kursdeltagare inte fullföljer studierna enligt plan kan detta leda till förlängd studietid eller ett avskiljande från studierna på skolan.
 5. Oärlighet och fusk Skolan har nolltolerans mot oärlighet, fusk och plagiering.
 6. Våld, trakasserier, kränkningar Skolan har nolltolerans mot våld, hot om våld, förtryck, sexuella trakasserier eller andra typer av kränkningar. Kränkningar skall omedelbart föras vidare till skolans ledning (se Handlingsplan mot diskriminering som finns tillgänglig på skolans expedition).
 7. Aktsamhet om skolans utrustning Skolans utrustning, material och lokaler ska hanteras med aktsamhet och respekt. Vid lån av utrustning ska specifika regler och instruktioner följas. Skolans utrustning får inte användas för privat bruk.
 8. Alkohol och droger Kaggeholm står för en helt drogfri miljö. Vad detta innebär beskrivs närmare i skolans drogpolicy (se pkt 17 nedan).
 9. Betala avgifter Kursavgifter och andra fakturor ska betalas på utsatt tid.
 10. Praktiskt arbete Praktiskt arbete motsvarande en timme/vecka skall fullgöras av varje kursdeltagare. Det är främst inriktat på städning av lektionssalarna.
 11. Obehöriga Obehöriga får ej utan tillåtelse uppehålla sig på skolans område eller i skolans lokaler. Eventuella gäster eller besökare ska anmälas i skolans reception.
 12. Disciplinära åtgärder Om studerande bryter mot skolans regelverk sker utredning som kan leda till varning, avstängning eller avskiljande från studier på skolan (se disciplinära åtgärder nedan).
Drogpolicy

Kaggeholm ska vara en fristad från droger, därför accepteras inte innehav, bruk eller påverkan av droger över huvud taget och inte innehav, bruk eller påverkan av alkohol inom skolområde eller vid aktiviteter i skolans regi. Nykterhetsrörelsens drogpolicy gäller, det innebär att endast lättöl och lättcider får nyttjas. Vid rökning ska rökrutor och uppsatta askkoppar användas. Fimpning på marken är förbjudet. Rökning med vattenpipa är förbjudet.

Alkohol och droger orsakar inte bara skador och problem för den enskilde utan påverkar även studieresultat och hela skolans arbetsmiljö negativt. Alkohol- och drogfrihet ger ett skydd för dem som har haft problem och som riskerar återfall. Skolan får aldrig på något sätt bekosta nyttjande av alkohol och/eller droger vid tillfällen där skolan är arrangör, medarrangör eller på annat sätt aktivt deltar eller är ansvarig.

Skolan arbetar för att informera om alkoholens och drogers skadlighet. Alla medarbetare har ett gemensamt ansvar att medverka till en arbetsmiljö utan alkohol och droger.

Vår policy bygger på en kombination av omtanke och stöd genom tydliga regler och konsekvenser. Skolan genomför regelbundna drogtester; slumpmässiga stickprov, test vid misstanke om droganvändning och test som uppföljning av tidigare tester. Vägran att delta i alkohol- eller drogtest tolkas av skolan som ett positivt test och en överträdelse av drogpolicyn.

Överträdelser innebär att skolans reglemente sätts i verket, vilket innebär samtal med kursföreståndare, internatsföreståndare och rektor. Det ingår i rektors uppgift att vid kursdeltagares överträdelser av skolans regler tilldela varning och besluta om eventuell tillfällig avstängning, avskiljning från deltagande på skolan eller uppsägning från internatet. För den som är beredd att söka hjälp finns möjligheten att istället för avstängning teckna ett förbättringskontrakt.

Deltagare som avskiljts från skolan eller boende som sagts upp från internatet efter att ha brutit mot skolans drogpolicy kan som tidigast få plats igen ett halvår senare och då efter en särskild lämplighetsprövning.

Integritetspolicy

Utdrag ur vår Integritetspolicy som du hittar via länk nedan:

Offentlighetsprincipen
Skolan är inte en offentlig myndighet och har därför inte någon skyldighet att lämna ut information om verksamhet till allmänheten. Vi har inte heller de krav på arkivering som offentliga myndigheter har.

Personuppgiftsansvar
Skolan har personuppgiftsansvar för de som studerar på skolan. Den som har frågor kan alltid kontakta skolan via epost info@kaggeholm.se.

Behandling av personuppgifter – för sökande & kursdeltagare
Lämnande av personuppgifter är en förutsättning för att kunna söka till och delta i kurser. Den rättsliga grunden för skolans behandling av personuppgifter är allmänt intresse och rättslig förpliktelse. Vi sparar och behandlar personuppgifter för sökande och kursdeltagare för att kunna genomföra kurserna på bästa sätt, för god deltagaradministration och för att leva upp till krav på rapportering och arkivering.

De personuppgifter vi behandlar om kursdeltagare är:
– namn, personnummer, adress och e-post
– kontaktuppgifter till närmast anhörig
– studieresultat och studieorganisation som schema och gruppindelning
– skoluppgifter genomförda individuellt eller i grupp
– närvaro/frånvaro/sjukdom
– eventuella allergier
– eventuella funktionsnedsättningar som deltagaren själv meddelat skolan och som ligger till grund för särskilt stöd
– i förekommande fall skriftliga varningar, resultat av drogtest, disciplinära beslut och förbättringskontrakt

Resterande del av vår integritetspolicy kan du läsa genom att klicka här.

 

Synpunkter och klagomål
Om du som kursdeltagare av någon anledning är missnöjd med dina studier, känner dig felaktigt behandlad av någon lärare eller av någon annan kursdeltagare ska du i ett första steg ta upp detta med din lärare, mentor eller kursföreståndare. Om du inte tycker att det hjälper så vänder du dig till rektor. Om du efter detta fortfarande är missnöjd vänder du dig till skolans styrelse genom dess ordförande som du når via mejl: styrelsen@kaggeholm.se. Ett sista steg efter skolans styrelse är att vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd – FSR. Du kan nå FSR på telefon 08 – 412 48 10 eller mejla till fsr@folkbildningsradet.se om du behöver hjälp med att göra en anmälan. Möjligheten att göra en anmälan gäller endast dig som går/gått en kurs som är längre än 15 dagar och anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du lämnat skolan.

Hitta information till lärare och anställda

Kontakta oss